Sürətlənmə və bərpaedici qüvvə arasındakı faza fərqi nədir?


cavab 1:

Güc bərpa etmək "güc" dir. Sürət bir qüvvə deyil. Sürət və güc bir-birinə bağlıdır. Düstur "F = ma" dır, burada F - qüvvədir (Newtonsda), m - kiloqramdakı kütlədir və a / m ^ s-də sürətlənir.

Hərəkət sinusoidaldır (bu "bir faza fərqi" verməyə imkan verir), onlar dörddə bir dövrdür. Daha ümumi hərəkətlərdə, faza fərqi tətbiq olunan bir konsepsiya deyil.


cavab 2:

Nyutonun ikinci qanununa görə güc və sürət mütənasib olduğundan, faza dəyişməsi yoxdur.

Ancaq biraz qazaq.

Bu sual, bir yayla bağlı bir kütlə ilə təmsil oluna bilən mexaniki bir osilatörün sahəsindəki məna kəsb edir: Kütlənin üzərindəki yayla qüvvət onun deformasiyasına mütənasibdir.

Bu hərəkəti öyrənmək üçün əvvəlcə istinad çərçivəmizin mənşəyini kütlənin istirahət etdiyi nöqtədə yoxlanılmamış baharın yerində müəyyənləşdiririk. Yay üfüqi və kütlə x oxu boyunca hərəkət edir.

Intheseconditions,themagnitudeoftheelasticforceofthespringcanbeexpressedasF=kxwhere[math]k[/math]istheelasticconstantofthespringandthenegativesigndependsonthefactthatthespringgeneratesanoppositeforcewithrespecttoitsdeformation.In these conditions, the magnitude of the elastic force of the spring can be expressed as F = -k x where [math]k[/math] is the elastic constant of the spring and the negative sign depends on the fact that the spring generates an opposite force with respect to its deformation.

Dartıldığında, ümumiyyətlə başqa bir şəkildə sıxıldıqda geri çəkilməmiş mövqeyə qayıtmaq üçün bir qüvvə ilə reaksiya göstərir.

Beləliklə, kütlə x = 0 mövqeyində dayandıqda, yay tərəfindən heç bir qüvvə yaranmır və kütlə bu vəziyyətdə qeyri-müəyyən qalır.

Ifweelongatethespringandthemasswithanexternalforceuntilthepositionx=x0isreached,andthenweletthemassmove,theforce[math]kx0[/math]willactonthemassthatthereforewillaccelerate(2ndLawofNewton)inthedirectionofthisforcebutasthemassmoves,thespringwillcontractanditselasticforcewillloweruntilthe[math]x=0[/math]positionisreached.Theretheelasticforcevanishesbutthemasswillcontinuemovingduetoitsinertia(1stLawofNewton)andwillstartcompressingthespringthat,inturn,willgeneratearisingforceoppositetothedirectionofthemassmotion.If we elongate the spring and the mass with an external force until the position x=x_0 is reached, and then we let the mass move, the force [math]- k x_0[/math] will act on the mass that therefore will accelerate (2nd Law of Newton) in the direction of this force but as the mass moves, the spring will contract and its elastic force will lower until the [math]x=0[/math] position is reached. There the elastic force vanishes but the mass will continue moving due to its inertia (1st Law of Newton) and will start compressing the spring that, in turn, will generate a rising force opposite to the direction of the mass motion.

Keyfiyyətli olaraq aşağıdakılar olur: Elastiklik və oyundakı ətalət kütləni titrəməyə imkan verir.

Letuswritetheequationthatdescribesthissituation.Ifx(t)isthespringelongation,whichisalsothemassposition,thefirstderivative[math]x(t)[/math]willbethemassspeedand[math]x’’(t)[/math]willbethemassacceleration.Let us write the equation that describes this situation. If x(t) is the spring elongation, which is also the mass position, the first derivative [math]x’(t)[/math] will be the mass speed and [math]x’’(t)[/math] will be the mass acceleration.

Neglectinganyfrictionforceandtheweight,wecanapplythesecondLawofNewtonandwriteF=makx=mx’’mx’’+kx=0.Neglecting any friction force and the weight, we can apply the second Law of Newton and write F = ma \rightarrow -k x = m x’’ \rightarrow m x’’ + kx = 0.

Tosolvethissecondorderdifferentialequation,wecanrefertothispageExamplesofdifferentialequationsWikipediawherethegeneralsolutionisx=Acos(kmt)+Bsin(kmt)where[math]A[/math]andBareconstantsdependingontheinitialconditions.To solve this second order differential equation, we can refer to this page Examples of differential equations - Wikipedia where the general solution is x = A cos(\sqrt{k \over m}t) + B sin(\sqrt{k \over m}t) where [math]A[/math] and B are constants depending on the initial conditions.

Thefirstinitialconditionissimplythatattimet=0,themasspositionx=x0,sosubstitutingwecanwrite[math]x0=Acos(0)+Bsin(0)[/math]hence[math]A=x0.[/math]The first initial condition is simply that at time t = 0, the mass position x=x_0, so substituting we can write [math]x_0 = A cos(0) + B sin(0)[/math] hence [math]A = x_0.[/math]

Thesecondinitialconditionisthattheinitialspeedis0(wejustletthemassgoandwedonotpushit)thereforex(0)=0.Takingthederivativeofthegeneralsolutionwecanwrite[math]x(t)=km(Asin(kmt)+Bcos(kmt))[/math]so[math]x(t)=0B=0[/math].The second initial condition is that the initial speed is 0 (we just let the mass go and we do not push it) therefore x’(0) = 0. Taking the derivative of the general solution we can write [math]x’(t) = \sqrt{k \over m} (- A sin(\sqrt{k \over m}t) + B cos(\sqrt{k \over m}t))[/math] so [math]x’(t) = 0 \rightarrow B = 0[/math].

İndi hər şeyimiz var. Xülasə, bizdə var

x(t)=x0cos(kmt)x(t) = x_0 cos(\sqrt{k \over m}t)

x(t)=kmx0sin(kmt)x’(t) = -\sqrt{k \over m}x_0 sin(\sqrt{k \over m}t)

x’’(t)=k/mx0cos(kmt)x’’(t) = -k/m x_0 cos(\sqrt{k \over m}t)

Beləliklə, mövqe bir sine dalğası, sürət 90 ° faza keçidi olan bir sine dalğası, sürətlənmə mövqeyə 180 ° fazalı bir sürüşmə ilə bir sine dalğasıdır.


cavab 3:

Ölçü analizi - bu termini xatırlayın, nə demək olduğunu öyrənin.

Sürət, sürətin zaman törəməsidir, güc (bərpa və ya bərpa edilməməsi) isə kütləvi dəfə sürətlənmənin ölçüləridir (kq metr / s / s). Bərpa, əvvəlkindən fərqli bir şeyi qaytaran bir şeyə aiddir.

dV / dt sürətlənmədir; Kütləvi x sürətlənməsi bir qüvvə ilə nəticələnir.


cavab 4:

Vaxt gecikməsini sıfıra bölünən işıq sürətindən hesablaya bilərsiniz. Sadə sözlə, ilkin bərpaedici qüvvə ətalətdir. Hər hansı bir zaman dəyişkən sürət vektoru ilə qarşılaşmaq üçün yük sürətləndikdə və ya iki sahə qarşılıqlı təsir bağışladığı anda bərpaedici qüvvə başlayır. Belə bir faza fərqi yoxdur, amma əslində nəyin baş verdiyini başa düşmək üçün ortodoks fizikasından fərqli düşünmək lazımdır. Çox sadədir. Uğurlar.