Bir maqnit momenti və maqnit dipolu arasındakı fərq nədir?


cavab 1:

Mostoftheforcefieldslikegravity,electricfieldormagneticfieldhaveasourcedistributionlikemass,chargeandcurrentsrespectivelythatgivesrisetothefield.Thepotentialofsuchfieldsdecreaseslike1rasonegoesawayfromanidealizedinfinitesimalsource.Most of the force fields like gravity, electric field or magnetic field have a source distribution like mass, charge and currents respectively that gives rise to the field. The potential of such fields decreases like \frac{1}{r} as one goes away from an idealized infinitesimal source.

Mənbələrin paylanmasına baxdıqda, mənbələrdən uzaq olan potensialı çox vaxt mənbələrin daha sadə paylanmasından gəlmək kimi yaxınlaşdırmaq olar. Məsələn:

Monopole:Thegravitationalpotentialofaplanet,farawayfromtheplanetcanbethoughtofasthatofapointmass,thispotentialthatfallsofflike1r,isknownasamonopolepotential.Monopole: The gravitational potential of a planet, far away from the planet can be thought of as that of a point mass, this potential that falls off like \frac{1}{r} , is known as a monopole potential.

Dipole:Whentherearetwoequalandoppositeelectricchargesclosetogether,atafarawaypointtheeffectofthenetchargeisnegligiblesothemonopoletermofthischargedistributioniszero.Theelectricpotentialofsuchachargedistributionissaidtobewellapproximatedbyadipoletermwholepotentialhasdistancedependenceof1r2Dipole: When there are two equal and opposite electric charges close together, at a far away point the effect of the net charge is negligible so the monopole term of this charge distribution is zero. The electric potential of such a charge distribution is said to be well approximated by a dipole term whole potential has distance dependence of \frac{1}{r^2}

Multipoles:Forarealisticsourcedistributions,thefarfieldpotentialcanbeexpandedtohavetermsofallpossiblepowers1rl,eachtermknownasamultipoleterm.Thequadrupoletermhasdistancedependenceof[math]1r3[/math]andacoefficientthatdependsonthesourcedistribution,whichiscalledthecorrespondingmultipolemoment.Multipoles: For a realistic source distributions, the far field potential can be expanded to have terms of all possible powers \frac{1}{r^l} , each term known as a multipole term. The quadrupole term has distance dependence of [math] \frac{1}{r^3} [/math] and a coefficient that depends on the source distribution, which is called the corresponding multipole moment.

İstinad: Çox nöqtəli anlar - USU fizikası

Sonowcomingbacktoyourquestion,foranyrealcurrentdistribution,themagneticpotentialfarawayfromthecurrentshasnumberofmultipoleterms(otherthanthemonopoleterm,whichisalwayszeroforthemagneticfield).Howeverwhenthecurrentisjustcontainedinoneclosedloopthenthedipoletermisthedominentone.Hencemagneticfieldstrengthsareoftenmeasuredintermsoftheirdipolemoments.Howeverdonotethateverymultipoletermcorrespondsonlytoanidealisedsourcedistribution.Theidealisedcurrentloopwithareaaandcurrent[math]I[/math]issaidtohavethedipolemoment[math]Ia[/math]andinthelimitthatthecurrentgoestoinfinityandareagoestozero,insuchawaythat[math]Ia[/math]remainsfinite,thecurrentdistributioniscalledamagneticdipole.So now coming back to your question, for any real current distribution, the magnetic potential far away from the currents has number of multipole terms (other than the monopole term, which is always zero for the magnetic field). However when the current is just contained in one closed loop then the dipole term is the dominent one. Hence magnetic field strengths are often measured in terms of their dipole moments. However do note that every multipole term corresponds only to an idealised source distribution. The idealised current loop with area a and current [math] I [/math] is said to have the dipole moment [math] I a [/math] and in the limit that the current goes to infinity and area goes to zero, in such a way that [math] Ia [/math] remains finite, the current distribution is called a magnetic dipole.

Texniki problemlərlə qarşılaşan əksər standart dərsliklərdə istifadə olunan bir maqnit dipolunun bu tərifini xatırlayıram, amma problemin harada olduğunu dəqiq xatırlamıram.


cavab 2:

Elektrik və maqnit fizikası, bu xüsusiyyətləri texnologiyalarımızda necə istifadə etdiyimizə əsaslanır. Onlar birləşdirilmiş və bir elektromaqnit spektrinə kalibr edilmişdir, lakin bu, elektromaqnit vibrasiyasının sonsuz gücünün çox məhdud bir hissəsidir. İnsan şüuru kainatın elektromaqnit fəaliyyətində sonsuz bir potensiala malikdir, lakin geniş EM spektrimizdən daha incə olan vibrasiya ilə.

Fizika maqnitləri qavraya bilməz, çünki onlar kainatın həyat qüvvəsi üçün əsasdır. Dünyanın planetinin maqnit dirəkləri, 2012-ci ildə başlayan insan DNT-sində yeni maqnit qruplaşmasına hazırlaşmaq üçün 2003-cü ildə düzəldilmişdir.

Dəmir maqnitlərlə oynadığım zaman hiss edə biləcəyim ən yaxşı şey, tərs qanuna söykənən bir cəlbedici qüvvənin olmasıdır, buna görə son cazibə bir bağ olur. Dözülməzlik hissi meydanların qanununa əsaslanır və heç vaxt qoşula bilməz. Bu iki qüvvə arasında ümumi mənada olmayan bir inhisar anı var. Möhkəm, düz, yuvarlaq bir maqnitin ortasında bir itələyin meydana gəldiyi kiçik bir sahə var ki, bu nöqtədən keçərkən bir-birinə bağlı olan iki maqnit bir-birinə uçsun. [YouTube-da Magnetmann təcrübəsinə baxın]

Maqnit dipolu şimal və cənub və ya müsbət və mənfi anlayışımızdır. Bu düşüncə tərzi bir-birini cəlb edən polyaklardan fərqlidir. Dəmirə bənzər materialların maqnit cazibəsində birləşməsinə paradoks var.

Şüur aləmində yazışmalar toxunma tonları ilə baş verir. Fərqli ölçülərə sahib olan və emosional enerji vahidləri (EE) ilə səyahət edirsiniz və kosmosda hərəkət edirsiniz və oradan keçmirsiniz. Mıknatıslar, kişilərin gücünü və canlılığını cəlb edən qadınların gözəlliyi və cazibəsi olaraq görülə bilər. Kişi arzusu onlara nüfuz etmək və enerjisini verməkdir. Bir anın bağlanması yeni bir həyat meydana gətirir və kişi istəyi zəifləyir və geri çəkilir.

Bir maqnitin şimal / cənub oxu olan bir maqnit arasındakı fərq və maqnit anı maddənin sıxlığına nisbətlidir. Bir dəmir maqnit vəziyyətində iki maqnitin bir araya gəlməsi anı olardı.